Gedragscode Birkman.nl

Dit is de gedragscode die wordt gehanteerd door Birkman.nl.

GEDRAGSCODE Birkman.nl

 Privacy

  • De Birkmanrapportage is en blijft eigendom van de desbetreffende invuller van de vragenlijst;
  • Door de Birkmanconsultant wordt niet aan derden gerappor­teerd over de gegevens uit de rapportage, anders dan met uitdrukkelijke toestemming van de invuller van de vragenlijst;
  • Birkmanrapportages worden altijd en alleen maar met een toelich­ting van een Birkmanconsultant ter beschikking gesteld aan de klant;
  • Birkmanconsultants gaan uiterst zorgvuldig om met de gegevens van de klant: alleen met uitdrukkelijke toestem­ming vooraf worden gegevens in papieren vorm dan wel via het beeldscherm aan derden vertoond;
  • Een vergelijking van twee invullers van de vragenlijst wordt alleen gegeven na schriftelijke aanvraag, ondertekend door beiden.

 Grenzen van toepassing

  • Al het gedrag dat wordt beschreven in de Birkmanrapportages wordt beschouwd als normaal gedrag. De Birkmanconsultant kan op basis van de rapportage geen uitspraken doen over psychische gezondheid.
  • Birkmanconsultant geeft nooit louter op basis van de rapportages een geschiktheids- dan wel een ongeschiktheidsverklaring voor functies.

 Professionaliteit

  • De Birkmanmethode is een methode, geen beroep. De Independent Birkmanconsultants zijn opgeleid om de rapportages te kunnen uitleggen aan de mensen die de rapporten krijgen en ze te kunnen plaatsen in werksituaties van betreffende personen. De Birkmanconsultants kunnen deze methode gebruiken bij trainingen, bij loopbaanconsult, bij conflictoplossing, bij individuele coaching, bij organisatieverandering, bij cultuurverandering. Dus als onderdeel van een vak, niet als het vak. Birkmanconsultants zijn niet vanzelf trainers of adviseurs.
  • De Birkmanconsultants zijn bereid om hun eigen rap­por­tage ter inzage aan de klant te geven en te gebrui­ken als illustratie, tenzij hier om professionele redenen bezwaar tegen bestaat.

 Klachten

  • Klanten kunnen op hun eigen verzoek een ‘second opinion’ vragen over het gebruik van de gegevens of toelichting van de rapporten bij Birkman.nl. Deze zorgt ervoor dat hiervoor een consultant wordt ingeschakeld die geen banden heeft met de klant.

“Door de Birkmanmethode heb ik beter inzicht gekregen in mijn kwaliteiten en stressfactoren. Ik ben me bewust geworden van het feit dat ik niet "oud" maar wijs ben en met mijn levenservaring een waardevolle bijdrage kan leveren aan de organisatie. ”

Josefien Braam , specialist Besturen Josefien Braam , specialist Besturen
Het Rode Kruis